fbpx

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

  1. A) VERİ SORUMLUSU:

Değerli ziyaretçimiz, veri sorumlusu Op. Dr. İnci DALKILIÇ muayenehanesi tarafından sunulan sağlık hizmetine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uyarınca sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Aydınlatma Metni uyarınca tarafınızdan sunulan kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılacak türden bilginiz ile özel olanlar da dahil kişisel verileriniz üzerinde denetim ve kontrol hakkınız bulunduğu, veri güvenliği ve veri gizliliği korunan verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini talep etmediğiniz sürece yasal usul ve esaslara uygun şekilde toplanacağı, işleneceği ve aktarılacağını belirtiriz.

 

Kişisel verileriniz hukuka, mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme koşullarına uygun düşecek şekilde toplanacak, işlenecek, aktarılacaktır.

 

  1. B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:

 

Op. Dr. İnci Dalkılıç muayenehanesi tarafından sunulan hizmet ile doğrudan bağlantılı olarak doğru ve etkin sağlık hizmetlerinin sağlanması kapsamında sağlık verilerinizin de yer aldığı özel nitelikli kişisel verileriniz ile diğer kişisel verileriniz, devamında sayılan haller dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilecektir:

 

Kimliğinizi belirleme amacıyla; adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum yeri ve tarihiniz, kimlik-pasaport-geçici kimlik numaranız, sigorta bilgileriniz, hasta protokol numaranız, medeni durumunuz ile sizi tanımlamaya yarar diğer bilgileriniz.

İletişim/koordinasyon sağlamak amacıyla; adres ve telefon bilgileriniz, elektronik posta adresiniz ile size ulaşmamız için tarafınızdan sunulan diğer iletişim bilgileriniz, danışma/bilgi alma/teşhis ve tedavi amacıyla iletişim kanallarınız üzerinden ilettiğiniz yazılı, sesli ve görüntülü görüşme kayıtlarınız, randevu bilgileriniz, muayene kayıtlarınız.

Sağlık durumunuzun belirlenmesi, takibi ve doğru tedavinin uygulanması amacıyla; muayene kayıtlarınız, laboratuvar-test-tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, reçete kayıtlarınız, tıp gereklerine uygun şekilde kayıtlanması gerekli görülen teşhis/tedavi/bakım hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında elde edilen geçmiş ve mevcut sağlık verileriniz ile bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer sağlık verileriniz.

Sağlık hizmeti finansmanının yönetilmesi amacıyla; banka, kredi kartı, IBAN ve fatura bilgileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz, özel sağlık sigortası bilgileriniz.

Güvenlik amacıyla; muayenehanemizi ziyaretiniz esnasında kapalı devre sistem ile güvenlik ve denetim amacıyla tutulan ses ve görüntü kayıtları.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla; tedavi öncesi/sırası/sonrası fotoğraf, video ve üç boyutlu görsel kayıtlarınız.

Yasal zorunluluğun ifası amacıyla; bilgilendirme, aydınlatma ve onam formu kayıtlarınız.

 

Bununla beraber kişisel verileriniz; kimliğinizin belirlenmesi ve teyit edilmesi, randevu hakkında bilgilendirilebilmeniz, anlaşmalı kurumlar ile ilişkinizi belirleyebilme, tetkik/teşhis/tedavi giderlerinizin karşılanması, özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetinden faydalanmanıza ilişkin analizlerin yapılması, sunulan hizmete ilişkin faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, sunulan hizmete ilişkin memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ile fiziksel güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis/tedavi/bakım hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hasta memnuniyetinin belirlenmesi,  amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Verilerinizin İşlenebileceği Haller

Kişisel verilerinizin açık rızanız aranmaksızın işlenebileceği durumlar Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ile 6.maddesinin 3.fıkrasında aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

-Sunulan hizmet kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça öngörülen haller,

-Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin kişisel veri sahibi ilgilinin fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı ve beden bütünlüğünün korunması için zaruri olması hali,

-Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin, sunulan hizmet dolayısıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hali,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü kapsamında zorunlu olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hali,

-Tarafınızdan alenileştirilmiş olan kişisel verilerinizin, alenileştirme amacınız ile sınırlı olmak kaydıyla işlenmesi hali,

-Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zaruri olması hali,

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri uğruna veri işlenmesinin zaruri olması hali,

-Kişisel veri sahibi ilgilinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesinin kanunda öngörülmesi hali,

-Kişisel veri sahibi ilgilinin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinin kamu sağlığının korunması,  koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hali.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkileri dahilinde, denetim hak ve yükümlülükleri doğrultusunda talep ettikleri kişisel verilerinizin paylaşılması ile sağlık hizmetine ilişkin kayıtların ilgili mevzuatlar uyarınca saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verileriniz muayenehanemizdeki dosyanızda ve finansal kayıtlarımızda yazılı şekilde, bilgisayar ve telefonlarda dahili hafızalarda, elektronik posta sunucularında dijital şekilde saklanmakta ve korunmaktadır. Kişisel verileriniz bahsedilen amaçlarla ve işlenmesi gerekli olan süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürenin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. Her bir hasta ve uygulanan tedavi yönünden süreler değişiklik gösterebilmektedir. Sağlık durumunuza ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz mücbir sebeplerle karşılaşılmadıkça anılan düzenlemeler uyarınca süresiz olarak muhafaza edilecektir.

 

  1. C) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABECEĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR:

 

Kişisel verileriniz ancak mevzuatta öngörülen yasal zorunluluk halleri ile tarafınızdan verilen açık rıza beyanının varlığı halinde; izin verildiği ölçüde ve şekilde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Tarafınıza sunulan sağlık hizmeti kapsamında toplanan ve oluşturulan kişisel verileriniz konsültasyon amacıyla sağlık hizmeti sunan diğer kişi ve kurumlara aktarılabilecek olup açık rızanız olması halinde özel nitelikli kişisel verileriniz de diğer hastalara, ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara sunulabilecek ve onlarla paylaşılabilecektir.

Tedavi sırasında elde edilen özel kişisel veri mahiyetindeki görsel verileriniz açık rızanız üzere diğer hastaların bilgilendirilmesi, kamu yararı, eğitim ve tıp biliminin gelişmesi uğruna bilimsel araştırmalar kapsamında paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz  Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım koşulları ve amaçları çerçevesinde;

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Eczacılar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sigorta şirketleri, tıbbi teşhis ve tedavi amacıyla işbirliği yapılan laboratuvar/tıp merkezi/ambulans/tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı kolluk birimleri, Nüfus Genel Müdürlüğü,

Adalet Bakanlığı, Mahkemeler ve Savcılık birimleri ile sair yargı mercileri,

Tarafınızdan yetkilendirilen temsilcileriniz, avukatlarınız ve finansal danışmanlık aldığınız diğer kişiler,

Resmi kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetlerini belirttiğimiz amaçlarla yürütebilmek ve geliştirebilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Ç) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

 

Sağlık hizmetlerinde hastaya dair verilerin düzenli olarak toplanması gerek hastaya gerek de resmi mercilere sunulabilmesi adına yasal zorunluluktur.

Kişi ve kurumların mali yükümlülükleri kapsamında finansal kayıtların düzenli olarak tutulması ve toplanması vergi yükümlülükleri açısından yasal zorunluluktur.

Sunulan hizmet kapsamında sözleşme gereklerinin yerine getirilip getirilmediği konusunda onam formları, aydınlatma metinleri, sözleşme kayıtları ve benzeri evraklara ve bunlar içeriğinde yer alan bilgilere ilişkin kayıtlar ve münhasıran tedavi öncesi, sırası ve sonrasında tutulan görsel verilerinizin kaydı uyuşmazlıklar halinde tarafların ispat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından önem arz edeceğinden bunların toplanması hukuki yükümlülükler açısından yasal zorunluluktur.

 

Aydınlatma Metnine konu edilen kişisel verileriniz Op. Dr. İnci Dalkılıç muayenehanesi tarafından sunulan sağlık hizmeti kapsamında her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilebilir ve işlenebilir. En yaygın şekilde telefon, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulama, e-posta, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilettiğiniz yazışma ve görüşmeler ile kişisel veri elde edilebileceği gibi yüzyüze görüşmeler ve muayene esnasında da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik,

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile sair mevzuat hükümleridir.

 

  1. D) VERİ SAHİBİ OLARAK YASAL HAKLARINIZ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME:

 

Op. Dr. İnci Dalkılıç muayenehanesi tarafından toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz hakkında başvuru yaparak kendiniz ile ilgili;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işleniyorsa buna dair bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ile bunların amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve söz konusu kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bunun söz konusu kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesi şeklinde Kanun kapsamında sayılan haklarınızı Op. Dr. İnci Dalkılıç muayenehanesine başvuru yolu ile talep edebilirsiniz. Kanunun 11.maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yapacağınız yazılı başvurunuz üzere talebiniz, uygun görülmesi halinde tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içinde ücretsiz olarak karşılanacaktır. Ancak talebiniz ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yer alan ücretin tarafınızdan karşılanması beklenecektir.

 

Taleplerinizi iletisim@incidalkilic.com adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir elektronik posta yolu ile iletebileceğiniz ıslak imzalı dilekçenizi Barış Mh. Sümer Sk. Sinanoğlu Apt. No:2/5 Nilüfer/BURSA adresine posta/kargo yolu ile de gönderebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için lütfen +90 533 476 46 24 numaralı telefonu arayarak veya muayenehanemize gelerek iletişime geçiniz.

 

Op. Dr. İnci Dalkılıç muayenehanesinde sunulan sağlık hizmeti faaliyetleri konusunda KVKK gereği aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacına yönelik düzenlenen işbu Aydınlatma Metni ancak https://www.incidalkilic.com/ adlı internet sitesinde yayımlanmak üzere hazırlanmış olup başkaca mecralarda kısmen veya tamamen kullanılması ve yayımlanması yasak olup tüm hakları saklıdır.

Şimdi Ara